skip navigation

Hospital Language Services


SGVMC Language Assistance


Interpreters are available and can be requested from your caregiver. San Gabriel Valley Medical Center utilizes a video remote interpretation services that allows us to meet with the growing need for language services quickly and effectively. This system uses innovative technology to connect our healthcare team with interpreters in over 175 spoken and sign languages in less than 30 seconds, on demand.

Servicios de idiomas del Hospital

Hay intérpretes disponibles y los puede pedir a su médico. San Gabriel Valley Medical Center usa servicios de interpretación a distancia por video que nos ayudan a cubrir la mayor necesidad de servicios de idiomas con rapidez y eficacia. Este sistema usa tecnología moderna para conectar a nuestro equipo de atención médica con intérpretes de más de 175 idiomas hablados y lenguaje de señas en menos de 30 segundos, a pedido.

Dịch vụ ngôn ngữ tại bệnh viện

Trung tâm y khoa chúng tôi có thông dịch viên và người chăm sóc cho quý vị có thể yêu cầu ?'ược cấp dịch vụ của những thông dịch viên này. Trung tâm y khoa San Gabriel Valley Medical Center dùng dịch vụ thông dịch qua video từ xa. Dịch vụ này cho phép chúng tôi ?'áp ứng một cách nhanh chóng và hữu hiệu nhu cầu dịch vụ ngôn ngữ ngày càng gia tăng. Hệ th??'ng này dùng kỹ thuật tân tiến ?'ể kết n??'i ban chuyên viên chăm sóc sức khỏe của chúng tôi với thông dịch viên dùng trên 175 thứ tiếng và ngôn ngữ ký hiệu không ?'ầy 30 giây, ngay khi cần.
Go to Top